natuurpuntgent

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

 

 

 

 


Damvallei
Situering en landschap

De Damvallei was rond de eeuwwisseling niet meer het natuurmonument dat ze ooit geweest is. Door het uitdoven van de natuurlijke dynamiek en de teloorgang van het kleinschalig landschapsbeheer, verdween een schat aan bijzondere dieren en planten. Om die specifieke, lokale natuur in ere te herstellen, heeft Natuurpunt een doordacht beheersplan uitgevoerd met steun van een Europees LIFE-project. 

DvBeh01De Damvallei is opgenomen in het Natura 2000 netwerk van belangrijke Europese natuurgebieden en geherwaardeerd als habitatrichtlijngebied, dank zij de aanwezigheid van enkele zeldzame habitats én van de kleine modderkruiper en bittervoorn, kleine vissen die met uitsterven bedreigd zijn op Europese schaal.

De groeiende soortenlijsten in de rubriek 'Fauna en flora' spreken boekdelen omtrent het succes van ons beheer.

Het natuurbeheer is erop gericht om het traditionele landschap en het ecologische evenwicht te herstellen in drie categorieën van biotopen:

Lees meer...
 
Toegankelijkheid

Grotendeels op grondgebied Destelbergen, de Hauw ligt in de gemeente Laarne.
Ten zuiden van de Dendermondesteenweg te Destelbergen en ten oosten van de Scheldebocht tussen Gentbruggebrug en Heusdenbrug. De kruising van de E17 en R4 verdeelt het gebied in 4 kwadranten (zie ook wandelkaart)

Bereikbaar

Openbaar vervoer

Aan Gent-Dampoort of Gent-St. Pieters neem je buslijn 34, 35 of 36.
Lijn 34: afstaphalte Scheldekant aan de Reinaertweg
Lijn 35 en 36: afstaphalte kerk Destelbergen. (36 niet in het weekend)

Lees meer...
 
Fauna en Flora

Het laagveen van de Damvallei kent een zeer gevarieerd landschap met sloten en bomenrijen, turfputten, hooilanden en elzenbroekbosjes. Door deze verscheidenheid aan biotopen ontwikkelde zich een zeer diverse fauna en flora.

Vogels

De getijdenwerking op de nabije Schelde zorgt voor een nog grotere variatie bij de watervogels.

Op de rivier en op het Damvalleimeer vinden we overwinterende eenden. Wintertaling en pijlstaart zijn talrijk, maar ook slobeend en tafeleend peddelen hier rond. Krakeend, kuifeend en bergeend blijven zelfs broeden.  Er zit ook een forse populatie knobbelzwanen. Aalscholver en blauwe reiger zijn het hele jaar door te zien, maar vormen geen broedkolonies in de Damvallei. Af en toe zien we nog eens een zomertaling.

 

Lees meer...