natuurpuntgent

Activiteiten

zaterdag 02 december 2023
Verrassende maandwandeling in de Bourgoyen
zondag 03 december 2023
Startdag knotseizoen in de Keuzemeersen
woensdag 06 december 2023
Natuur.Atelier voor gezinnen
zaterdag 09 december 2023
Beheerdag in Rijvissche

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

 

 

 

 


Fauna & Flora

Tot de broedvogels van het Leeuwenhof behoren dodaars, fuut, wilde eend, slobeend, krakeend, kuifeend, bergeend meerkoet, waterhoen, visdief, kokmeeuw, kleine plevier, scholekster, ijsvogel, oeverzwaluw, graspieper, fitis, bosrietzangeleeuwenhof03r en grasmus. Er houden zich in het broedseizoen nog een hele reeks soorten op die niet broeden of net buiten het gebied broeden: patrijs, gele kwikstaart, torenvalk, groene specht, aalscholver en blauwe reiger. Tijdens de doortrekperiodes kan je soorten als geoorde fuut, zwarte stern, paapje, roodborsttapuit en steltlopers als witgat en oeverloper verwachten.

In de winter zitten er aanzienlijke aantallen duikeenden. Vooral kuif- en tafeleenden, maar regelmatig ook brilduiker, toppereend, nonnetje, grote zaagbek en krooneend.

Op de zandige koutergrond groeien en bloeien hazenpootje, vroege haver, knoopkruid, kamille en reigers- en ooievaarsbeksoorten. Deze laatste zijn belangrijk als voedselplant van het bruin blauwtje, een typische soort van droge terreinen. Andere bijzondere insecten die hier regelmatig waarneembaar zijn: bijenwolf (een gewelddadige graafwesp), nachtpauwoog (met jaarlijks rupsen op de bramen) en werkelijk tientallen soorten graafwespen en bijen.


Bijzondere vogels van het Leeuwenhof

De oeverzwaluw

Een grote plas met steile zandwanden is een ideale nestplaats voor deze kleine zwaluw. Wij helpen deze soort door jaarlijks, kort voor het broedseizoen, de wand over een lengte van meer dan 50 meter af te steken. Vanaf april, wanneer de oeverzwaluwen toekomen, beginnen zij telkens in het nieuwste en kaalste gedeelte hun nestholen te graven. Deze activiteit, OZWAV genoemd (= Oeverzwaluwwandafsteekvoormiddag), staat jaarlijks aangekondigd in ons tijdschrift en op de website. 

De ijsvogel

De ijsvogel is ook een holenbroeder. Bijna jaarlijks broedt hij net onder het uitkijkpunt. Hierdoor is hij spijtig genoeg niet te bezichtigen als hij aan zijn nesthol zit. Je kunt hem wel aan de overkant en aan de zijkant in de wilgen zien zitten. Wanneer de ijsvogel vliegt, laat hij een luide, scherpe roep horen. Net als de visdief vangt de ijsvogel kleine visjes die talrijk aanwezig zijn aan de randen van de plas.

De visdief

Ook voor deze soort voorzien wij nestgelegenheid, deze keer in de vorm van een vlotje. Dat is een drijvend palet met erbovenop een schelpenstrandje.  Wanneer een blauwe reiger, een zwarte kraai of een roofvogel langskomt, kun je de visdief spectaculaire luchtaanvallen zien uitvoeren! Eennmaal verzoop een visdief gewoon een zwarte kraai met zijn stootaanvallen! De visdiefjes zijn normaal aanwezig van half april tot eind juli. Door de jaren heen zijn hier al redelijk wat visdiefjes grootgebracht.