natuurpuntgent

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

 

 

 

 


Populierendreef langs wandelpad in Vinderhoutse Bossen blijft behouden

Vinderhoutse Bossen Dirk Huyghe smal

Om een bloemrijke strook te creëren vol vlinders en andere dieren, besliste het beheerteam voor de Vinderhoutse Bossen van Natuurpunt Gent aanvankelijk om een populierendreef langs een deel van de wandelroute te verwijderen. Dat zorgde voor ongerustheid bij wandelaars. Het beheerteam heeft de beheerdoelstellingen zorgvuldig afgewogen en beslist om de dreef dan toch te laten staan. Het team behoudt wel enkele andere ingrepen om wilde bloemen en vlinders aan te trekken in het bos en zo de biodiversiteit te verhogen. Deze zomer worden enkele uitheemse invasieve struiken weggehaald, die de bosplanten verstikken. Tegelijk wordt een rij stervende populieren verwijderd om een bloemrijke strook te laten ontstaan. Elders in de groenpool gaan Natuurpunt Gent en de Vlaamse overheid dan weer nieuw bos bijplanten.


Gesloten boszone in het oosten

De populierendreef langs het wandelpad staat in het oostelijk deel van de oude boskern. Die dreef blijft nu dus behouden. Het beheerteam kiest er op die manier voor om het gesloten bostype daar verder te ontwikkelen en het koele en vochtige microklimaat niet te verstoren. Dat is in tijden van klimaatverandering belangrijk voor schaduwminnende planten- en diersoorten zoals oud-bosplanten, paddenstoelen en insecten die op en in de bodem leven. Natuurpunt Gent streeft ernaar om die gesloten boszone in de toekomst uit te breiden door nieuwe bomen aan te planten. Ook realiseert de Vlaamse overheid aansluitend op de oude boskern de vooropgestelde bosuitbreidingsdoelen van 156 hectare bos voor deze groenpool.


Ruimte voor lichtrijke plekken in het westen

Omdat ook open, lichtrijke plekken in het bos van groot belang zijn voor de biodiversiteit, zullen de beheerders meer westelijkin het bos een bestaande dreef lichtjes openmaken. Het gaat om een aantal populieren die al aan het afsterven zijn. Hierdoor ontstaat een strook van zo'n 20 meter breed, die in de toekomst gemaaid zal worden. In dit deel van het bos zijn er al permanente open plekken aanwezig, zoals een historisch grasland en de bufferstrook onder de hoogspanningsleiding. Door het openmaken van de aanliggende dreef worden die plekken beter met elkaar verbonden zonder het bosklimaat te ingrijpend te verstoren. De brandnetels en bramen die er vandaag staan, zullen op die manier plaats maken voor een grazige strook met veel bloemen, die erg aantrekkelijk kan zijn voor vlinders zoals de zeldzame keizersmantel. De bosrand zal door de lichtinval dan weer dichter begroeid raken, met meer variatie tussen hoge en lage struiken en bomen doorweven met bramenkoepels en wilde rozen.

Het beheerteam van Natuurpunt heeft dit ook overlegd met de Vlaamse overheid, die eveneens een deel van de oude boskernen beheert en in de ruimere omgeving bosuitbreiding realiseert en bij de ontwikkeling extra aandacht besteedt aan gevarieerde bosranden en open plekken.

Voorstel figuur 3

Figuur: Het beheerteam kiest voor een ruimtelijke scheiding tussen open plekken en de gesloten oudboskern. De westelijke zijde van het bos had in de eerste helft van de 20e eeuw een open karakter. In die zone liggen vandaag nog twee grote open plekken: een permanent soortenrijk grasland en de bufferstrook onder de hoogspanningsleiding. Natuurpunt Gent zorgt hier voor een bijkomende lichtrijke strook om die cluster van open plekken te versterken. In de oostelijke kant van het bos kiezen de beheerders voor het behoud van gesloten bos met een koel microklimaat. Hier komt een 'nulbeheer': de dreven worden niet meer gekapt. Aansluitend wordt nieuw bos bijgeplant.


Exoten verwijderen

Daarnaast heeft het beheerteam deze zomer ook enkele andere ingrepen gepland. In de Vinderhoutse Bossen zijn destijds heel wat uitheemse planten en struiken aangeplant. Enkele van die soorten vormen een probleem omdat ze zich sterk uitbreiden en andere inheemse soorten verdringen. Dankzij een projectsubsidie van de Vlaamse overheid kan het beheerteam van Natuurpunt Gent deze zomer enkele belangrijke inrichtingsmaatregelen (laten) uitvoeren. Soorten als bamboe, rododendron en paplaurier zullen machinaal verwijderd worden. Om de impact van de zware machines op de bodem te beperken, worden er tijdelijk metalen rijplaten op de bodem gelegd. Voor de veiligheid van de bezoekers zal een deel van het bos dan ook gedurende enkele weken afgesloten zijn.

Wij hopen op jouw begrip voor deze ingrepen die de Vinderhoutse Bossen in de toekomst nog mooier en natuurrijker zullen maken.

---

Het stuk bos waar deze ingrepen plaatsvinden, maakt deel uit van de Groenpool Vinderhoutse Bossen, die verwezenlijkt wordt in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de stad Gent en de gemeente Lievegem.

---

De inrichtingsmaatregelen vinden plaats met steun van:logo vo elfpo 0

www.vlaanderen.be/pdpo