natuurpuntgent

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

 

 

 

 


Natuurpunt Gent koopt bijna 14 hectare topnatuur in omgeving Rosdambeekvallei

2020-08-15 035 rosdambeekvallei bel 134-3791 - smal

Onlangs kon Natuurpunt twee bijzondere aankopen realiseren op minder dan honderd meter afstand van elkaar. We kochten ruim 9,5 hectare in de Rosdambeekvallei en nog eens ruim 4 hectare op Afsneekouter, tussen de Rosdambeekvallei en de Keuzemeersen. Samen goed voor 13,7 hectare! Het gaat om waardevolle natuur, die we in de toekomst willen delen met alle inwoners in het Gentse.

Puzzel valt in elkaar

Natuurpunt is erg blij, zelfs lichtjes euforisch, met de nieuwe, heel belangrijke en grote aankoop in de Rosdambeekballei. Het gaat hier om bijna 10 hectare biologisch zeer waardevol gebied, dat sterk bedreigd was. De akte werd verleden op woensdag 24 februari 2021. Zo goed als de volledige Rosdambeekvallei ten noorden van de E40 is nu eigendom van Natuurpunt. In 2016 kochten we hier ook al twee naast elkaar liggende percelen bos van 2,2 en 1,8 hectare – natuur van de bovenste plank – gelegen ten oosten van de Rosdambeek. De nieuwe aankoop ligt ten westen van de Rosdambeek en sluit naadloos aan bij de vorige aankopen. De twee eigendomsblokken worden alleen ‘gescheiden’, of beter gezegd verbonden door de Rosdambeek zelf. Op die manier ontstaat één groot aaneengesloten natuurgebied van ruim 13 hectare, met ook belangrijke kansen en mogelijkheden om het volledige gebied beter te ontsluiten voor natuurliefhebbers en buurtbewoners.

Bedreigd

Met deze nieuwe aankoop kunnen we definitief een eind maken aan andere, eerder speculatieve bedoelingen, waarbij gelobbyd werd om de gronden een andere invulling te geven. Die bedreigingen waren niet min. Er was sprake van de aanleg van een camping, de uitbreiding van woongelegenheid langs de Broekkantstraat en het optrekken van een tentenkamp voor vluchtelingenopvang. 

Gelukkig hield de stad Gent telkens de boot af voor alle mogelijke nefaste ontwikkelingen. Omdat de natuurwaarden in dit gebied echt werden bedreigd, drong Natuurpunt Gent er bij de stad op aan om dit deelgebied ook op te nemen in het Groen RUP en er natuurgebied van te maken. De stad ging daarmee akkoord. Omwille van de belangrijke natuurwaarden zullen de door ons aangekochte gronden in het kader van het Groen RUP worden herbestemd van parkgebied naar natuurgebied. Na erg constructieve maar bijzonder intense onderhandelingen (ook intern bij Natuurpunt) is het uiteindelijk ook gelukt om de gronden te kopen. We willen de eigenares en ook Natuurpunt Beheer bijzonder bedanken voor hun vertrouwen en hun constructieve houding, en de stad Gent voor haar standvastigheid.  

Zeldzaamheden en trampolinespringen

Een groot deel van de nieuw aangekochte gronden staat op de Biologische Waarderingskaart ingekleurd als biologisch (zeer) waardevol. Een belangrijk deel van de nieuwe aankoop bestaat uit een prachtig elzenbroekbos, volgens ons misschien wel het mooiste van Gent! We treffen hier dezelfde natuurwaarden aan als op de eerder aangekochte terreinen in de Rosdambeekvallei. Deze bossen zijn een van de weinige plaatsen in Gent waar nog goudveil voorkomt. We vinden hier ook veel elzenzegge, een zeldzame zeggensoort die ook in de Vinderhoutse Bossen nog te zien is. En deze nieuwe aankoop heeft nog meer in petto. Naast het bos is er een tweede deel met kruidenrijke natte graslanden en een derde deel dat bestaat uit een bijzonder bloemrijke ruigte – een ideale plek voor vlinders, bijen en andere insecten. 

In het Gentse is bijna alle veen afgedekt door alluvium. In de Rosdambeekvallei – een zijdalletje van de Leie met op het einde een flessenhals (een soort ’knijp’) in de verbinding tussen beide – is dat echter niet het geval. Hier bestaat de bovenste laag uit pure, mineralenrijke veengrond. Die is zeer nat en weinig draagkrachtig. Als je erop wandelt, krijg je een verend gevoel zoals op een trampoline. Op zo’n natte bodem zijn de landbouwmogelijkheden uiterst beperkt, maar er zijn wel bijzonder veel kansen voor de natuur. Bij een optimaal natuurbeheer kunnen we hier – net als in de vallei van de Zeverenbeek (Deinze) en in de Damvallei – geweldige dingen verwachten. De grootste bedreiging vormt de verdroging van het veen, ook wel ‘veraarding’ genoemd. Door die verdroging ontstaat namelijk een sterke eutrofiëring, met brandnetels en ‘verbraming’ als gevolg. 

Natuurpunt en de stad Gent

In het kader van het Groen RUP hebben Natuurpunt Gent en de stad Gent afgesproken dat Natuurpunt de terreinen in het noordelijk deel van de Rosdambeekvallei zou aankopen en de stad Gent die in het zuidelijk deel. Met deze nieuwe aankoop maakt Natuurpunt in één keer zijn engagement in de noordelijke Rosdambeekvallei waar. Een sterk signaal aan de stad dat we een betrouwbare partner zijn in het natuur- en groenbeleid. In de toekomst zullen de beide partners hier nog verder moeten samenwerken. Want ook de stad Gent heeft erg ambitieuze plannen in de Rosdambeekvallei, ten zuiden van de E40. In het kader van het Groen RUP is voor dat zuidelijk deel een onteigeningsplan opgemaakt. Indien ook de stad haar werk heeft afgerond, zal hier een stevige verbinding tot stand komen tussen het Parkbos en het Natuurpark Levende Leie. Wij kijken alvast uit naar een snelle uitvoering van het plan. Daarnaast zullen we elkaar ook nodig hebben om samen de waterhuishouding van de volledige Rosdambeekvallei te kunnen aanpakken. De steeds verdergaande verdroging van het hele gebied zet de grote, maar kwetsbare natuurwaarden sterk onder druk. 

Openstellen voor bezoekers

Door onze nieuwe aankoop kunnen we eindelijk echt werk maken van een degelijke ontsluiting van de noordelijke Rosdambeekvallei. Na onze vorige aankopen in 2016 was dat nog heel moeilijk, omdat we ruimtelijk gezien vastliepen op de Rosdambeek zelf, ondanks het enorm enthousiasme van de buurtbewoners. We organiseerden toen al een infomoment voor de buurt, waarop ruim honderd mensen aanwezig waren. Door de lange onderhandelingsperiode voor onze nieuwe aankoop is het ons jammer genoeg niet gelukt om daar een actieve vrijwilligerswerking op te starten. Nu willen we een tweede, meer structurele, poging ondernemen, alweer in samenwerking met de buurt. Het is de bedoeling dat hier een plaatsgebonden werkgroep van Natuurpunt Gent aan de slag gaat. En we willen met de buurtbewoners in dialoog gaan over een eventuele ontsluiting van het gebied.

Wie interesse heeft om daarbij betrokken te worden, kan gerust contact opnemen met Bart Vangansbeke ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ) of Frederik Van Vlaenderen ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ).

Ongewone aankoop in Afsneekouter

Ook in Afsneekouter konden we een mooie aankoop realiseren, van zo'n 4,16 hectare. We kochten deze gronden van de Universiteit Gent. 

Dit is een ongewone aankoop voor Natuurpunt. We moeten er zelf een hoge prijs voor betalen, omdat we voor deze gronden geen aankoopsubsidies kunnen krijgen, aangezien ze in een ‘harde’ bestemming liggen. We krijgen wel boscompensatiemiddelen voor het bebossen van de helft van de oppervlakte, dus ongeveer 2 hectare. Die bebossing zou gebeuren op drie plaatsen: op het perceeltje ten noorden van de E40 dat vlak naast onze nieuwe aankoop in de Rosdambeekvallei ligt, op het volledige perceel ten zuiden van de E40 dat wordt omringd door wegen en tot slot op een smalle rand als scherm evenwijdig met de E40 (naast Autoweg Zuid) om het open kouterlandschap te bewaren. Op die strook willen we aanplanten volgens gebogen lijnen (sinusbogen) om een te bruuske, rechtlijnige overgang tussen bos en akker te vermijden.

Omdat de te bebossen gronden zeer droog zijn, voorzien we een aanplant met beuk, zomereik (niet in de smalle rand), zomerlinde, tamme kastanje, ruwe berk, wilde lijsterbes, ratelpopulier en sporkehout. Eventueel ook nog Spaanse aak, wilde kardinaalsmuts en wilde liguster. Aan de buitenzijde zouden we wilde rozen, zoals bosroos, egelantier en hondsroos willen planten, samen met brem, gaspeldoorn en eenstijlige meidoorn.

De overige 2 hectare van deze aankoop blijft open koutergebied. We overwegen om daar te kiezen voor natuurinclusieve akkerbouw, door bijvoorbeeld het grootste deel van de grond te laten gebruiken als natuurakker - een graanakker waarvan een derde blijft staan als voedsel voor de akkerfauna - en een kleiner deel te laten ontwikkelen naar een kruidenrijk grasland.  Door de combinatie van gemengd bos, een grote natuurakker en kruidenrijk grasland leggen we een stevige verbinding tussen de Rosdambeekvallei en de Keuzemeersen.

Financiële steun broodnodig

Deze beide aankopen betekenen een zware aanslag op onze financiële middelen. Maar we beseften ook dat we hier unieke (niet weerkerende) kansen kregen, die we niet mochten missen. Daarom hebben we de sprong gewaagd. 

Alle steun is meer dan welkom op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer vzw, met de mededeling ‘Gift project 6691 Rosdambeekvallei’.