natuurpuntgent

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

 

 

 

 


Natuurpunt in beroep tegen nieuwe fietssnelweg door natuurgebied Rijvissche in Zwijnaarde

2020-08-15 033 rijvissche bel 134-3789

Onlangs ging Natuurpunt in beroep tegen de vergunning voor het fietstracé ‘F7’ door natuurgebied Rijvissche in Zwijnaarde, tussen de Grotesteenweg-Noord, het Don Boscocollege en het Modderenmanpad. Het nieuwe fietspad hoort volgens ons niet thuis in een natuurgebied omdat het onvermijdelijke natuurschade zou aanrichten. Voor fietsers bestaat bovendien een bijna even korte en verkeersveilige fietsroute door een bestaande en verlichte straat, met deels eenrichtingsverkeer en een zone 30. 

Veilig alternatief vlakbij

De deputatie van Oost-Vlaanderen keurde in november 2022, op vraag van de ruilverkaveling Schelde – Leie, de aanleg van 2 fietspaden goed, waaronder het tracé F7.

Natuurpunt gaat in beroep tegen de beslissing over tracé F7 en roept de bevoegde overheden op om te focussen op een beter alternatief: veiliger en comfortabel fietsen door de Rijvisschestraat, die vlakbij ligt. 

Dat alternatief zal al in 2023 gerealiseerd worden. De stad Gent gaat het doorgaand auto- en vrachtverkeer uit deze straat weren door een stukje éénrichtingsverkeer in te voeren. Tegelijk wordt de straat omgevormd tot een zone 30.    

Het tracé dwars door het natuurgebied zou voor fietsers weliswaar iets korter zijn, maar de tijdwinst bedraagt slechts iets meer dan één minuut. 

Onvermijdelijke natuurschade

Het fietstracé zou onvermijdelijk natuurschade veroorzaken door de 2.610 m2 aan betonverharding, de werken om het fietspad aan te leggen en de vele fietsstromen in een open gebied. Niet alleen zouden de bodem en de planten worden aangetast, ruim 3/4e van dit natuurgebied zou ongeschikt worden voor overwinterende watervogels.

Is een fietspad van 3 meter breed en 870 meter lang in beton, dwars door de natuur, wel verantwoord om fietsers iets meer dan één minuut tijdswinst te bezorgen, terwijl er een alternatief voorhanden is, vraagt Natuurpunt Gent zich af.  

Plannen fietstracé F7 door Rijvissche

Het geplande fietstracé F7 door Rijvissche

Plannen zijn achterhaald

De keuze voor het fietstracé F7 dateert van 2016. Er was toen nog geen sprake van om de Rijvisschestraat om te vormen naar een eenrichtingsstraat en zone 30. Door het drukke (sluip)verkeer werd een fietstracé langs die straat niet opportuun bevonden. In de tijdsgeest van toen en met de destijds beschikbare informatie, was een fietspad door de natuur de minst slechte oplossing. 

Maar omdat dit fietspad dwars door de natuur zou lopen, mocht het niet worden verlicht, mocht het niet te breed zijn en kon het niet als één recht tracé worden ontworpen. Sinds 2016 is er heel wat gewijzigd, waarmee bij deze vergunningsaanvraag in 2022 geen rekening werd gehouden. Zo is de fietsmobiliteit geëvolueerd, o.a. door de opkomst van speedpedelecs en buitenmaatse fietsen, die een voorkeur hebben voor brede en rechte fietspaden. 

In Zwijnaarde groeit het onderwijs, het onderzoek en de bedrijvigheid enorm snel. Dit gaat gepaard met een duurzame omslag naar meer fietsen tussen wonen en werken of studeren, wat ook volgens Natuurpunt Gent positief is. Vandaar dat er nood is aan snelle fietspaden voor functioneel fietsverkeer, terwijl dit fietspad eerder recreatief bedoeld is.

Lange en ingewikkelde procedure

Tot slot is het hoe dan ook onmogelijk om op korte termijn een fietspad door Rijvissche aan te leggen omdat nog niet alle gronden zijn verworven. Enkele eigenaars konden niet overtuigd worden om in der minne te verkopen. 

In plaats van veel tijd en geld te stoppen in een onteigeningsprocedure (die nog moet worden opgestart) en een nieuw aan te leggen fietspad, roept Natuurpunt Gent de beleidsmakers op om te kijken naar het veilige alternatief dat al klaar ligt.