natuurpuntgent

Activiteiten

zaterdag 02 december 2023
Verrassende maandwandeling in de Bourgoyen
zondag 03 december 2023
Startdag knotseizoen in de Keuzemeersen
woensdag 06 december 2023
Natuur.Atelier voor gezinnen
zaterdag 09 december 2023
Beheerdag in Rijvissche

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

 

 

 

 


Missie, visie en meerjarenplan 2022-2026
In het kader van de opmaak van ons meerjarenplan 2022-2026, hebben we de missie en visie grondig onder de loep genomen. Dit denkproces heeft geleid tot een vernieuwde missie en visie. Wil je bovendien meer weten over onze prioritaire doelstellingen voor 2022-2026? Dan vind je hier de link naar ons meerjarenplan.
 
Missie
 
Als middenveldorganisatie staat Natuurpunt Gent voor natuur en groen voor iedereen in de Gentse regio. We realiseren en beheren topnatuur in en om het Gentse. We waken over voldoende ruimte en een goed milieu voor die natuur. We zien in alle medeburgers mogelijke medestanders en leden, en we werken in hoofdzaak met en voor vrijwilligers.
 
Visie
 

Onze missie concretiseren we in een 10-punten programma: 

1. We realiseren de nodige grote eenheden natuur en bos mee in en om het Gentse. We bevorderen overal in ons werkingsgebied de totstandkoming van vele kleinere natuurgebieden. We beschermen en versterken de biodiversiteit in deze gebieden en voor de lange termijn door verwerving en beheer ervan. 

2. We ijveren voor passende milieu- en ruimtelijke condities, de bescherming van de open ruimte, het landschap, kleinschalig groen en de kwaliteit van het leefmilieu. Op

die manier dragen we bij aan de verbetering van ieders levenskwaliteit. 3. We dragen zo bij aan de realisatie van het recht op groen en natuur van alle inwoners in hun nabije omgeving. Natuur is belangrijk is voor het fysiek, psychisch en sociaal welzijn van de inwoners van de Gentse agglomeratie - een nood die nog sterker op de voorgrond treedt in tijden van klimaatverandering. 

4. We waarborgen de toegankelijkheid en participatie aan de natuur voor alle Gentenaars en bewoners van de directe omgeving. We besteden hierbij bijzondere aandacht aan die groepen bewoners die nog weinig participeren. 

5. Er is een groot bewustzijn van de waarde van toegankelijk groen en topnatuur en een sterk draagvlak bij het publiek in ons werkingsgebied. Hiertoe zetten we op een verzorgde, creatieve, regelmatige en toegankelijke wijze de nodige communicatiemiddelen in. Hiermee dragen we bij tot maatschappelijke verandering voor duurzame ontwikkeling. 

6. Met een ruim aanbod aan activiteiten gericht op natuurbeleving laten we onze medeburgers proeven en genieten van de natuur. Onze vereniging heeft een eigen stijl en verenigingsgevoel, en leden voelen er zich thuis, los van achtergrond of levensbeschouwing. We zijn een vereniging met veel leden, wat onze slagkracht vergroot. 

7. Een substantieel deel van onze leden zet zich als vrijwilliger actief in voor de natuur en de biodiversiteit van onze regio. We versterken ons in een uitgebreid, gemotiveerd en georganiseerd vrijwilligersnetwerk, waar ieder naar eigen capaciteit kan bijdragen, en met motiverende resultaten voor iedereen. 

8. We versterken in ons werkingsgebied de kennis van de natuur bij het brede publiek, bij onze leden en bij onze natuurbeheerders. Natuurstudie en -educatie dragen bij tot de kwaliteit van onze activiteiten. 

9. We zijn in en om Gent gekend als degenen die het voortouw nemen in al wat natuur, biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit aanbelangt. Waar mogelijk ondersteunen we ook burgerinitiatieven die aansluiten bij onze missie en visie en bijdragen aan onze doelstellingen, met het oog op een breed netwerk. 

10. We werken samen met de diverse lokale stakeholders, zowel in de publieke als private sfeer. We werpen ons gewicht in de schaal om de lokale overheden en anderen aan te zetten tot resultaten. Dit alles doen we met aandacht voor de Gentse grootstedelijke context, met al zijn opportuniteiten en uitdagingen. 

Meerjarenplan 2022-2026

De aanloop naar het meerjarenplan 2022-2026 van Natuurpunt Gent, ingediend in juni 2021, daagde ons uit om dieper na te denken over onze werking en de natuur in de Gentse regio. Waar willen we de komende jaren prioritair werk van maken? Moeten we onze focus hier en daar bijstellen? En hoe zien we onszelf als vereniging evolueren? De komende jaren wordt het meerjarenplan dé leidraad van onze werking.

> Duik hier in ons meerjarenplan 2022-2026