natuurpuntgent

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

 

 

 

 


Situering en landschap

latemse meersen01De Latemse Meersen zijn gelegen in het noorden van de gemeente Sint-Martens-Latem langs de rechteroever van de Leie. De totale oppervlakte bedraagt circa 130 hectare. Het gebied wordt grotendeels gekenmerkt door bloemrijke natte hooi- en weilanden. Zeer uitgesproken voor de Latemse Meersen is het reliëf als gevolg van de intense rivierwerking. De vochtige komgronden worden er begrensd door landduinen ten zuiden en oeverwallen langs de Leie. In het noordwesten vind je een donk, dat is een afgespoelde duin, met uitlopers van fossiele oeverwallen.

Kenmerkend voor het Latemse meersengebied is het dichte netwerk van sloten met als centrale waterloop de Meersbeek die het gebied van west naar oost ontwatert met haar monding ter hoogte van het gemeentehuis. Dit slotenpatroon werd aangelegd tijdens de vroege middeleeuwen.

latemse meersen02De meeste graslanden in de Latemse Meersen behoren tot het vochtige type. In het voorjaar zijn er op verschillende plaatsen, onder meer langs de Kwakstraat soorten te bewonderen als dotterbloem, koekoeksbloem en grote ratelaar. Ook minder opvallende zeldzame soorten als kikkerbeet, zwarte zegge en holpijp komen in het gebied voor. Van schralere graslanden blijven slechts restanten over op de flanken van de rivierduinen.

Zoogdieren als bunzing, hermelijn, wezel en sinds enkele jaren vos, steenmarter en ree komen in het gebied voor. We zien hier ook vaak verschillende vleermuizensoorten: rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis.

latemse meersen03Typische weidevogels als kievit, wilde eend, kuifeend, krakeend en gele kwikstaart broeden in het gebied. Verder kun je er ook regelmatig watersnip, wintertaling, smient en slobeend zien. Andere soorten die broeden in het gebied, zijn ijsvogel, waterral, kleine karekiet, bosrietzanger, rietgors, buizerd, torenvalk, steenuil, bosuil en sperwer. Boomvalk, wespendief en kerkuil komen hier dikwijls jagen.

Amfibieën zijn talrijk maar beperkt tot de klassieke soorten als groene en bruine kikker, gewone pad, kleine- en alpenwatersalamander. Bij de libellen zijn de houtpantserjuffer en de blauwe glazenmaker talrijk. Door een slecht werkend gemeentelijk rioleringsstelsel is er in het gebied echter een groot probleem met de waterkwaliteit.