natuurpuntgent

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

 

 

 

 


Leeuwenhof
Situering en landschap

Het Leeuwenhof is een voormalige zandwinningsplas langs de Ringvaart te Drongen, net ten westen van de Bourgoyen-Ossemeersen. Je zileeuwenhof01et de plas liggen vanop de brug tussen Mariakerke en Drongen-Vinderhoute.

De plas is eigendom van  Waterwegen en Zeekanaal (W&Z); een NV van het Vlaams Gewest die het beheer van de waterwegen onder zich heeft. Eind 1998 kreeg Natuurpunt de ruim 7 ha grote plas in beheer.

 
Toegankelijkheid en geleide wandelingen

De plas is te bezichtigen vanaf het uitkijkpunt, te bereiken langs de achterkant van de feestzaal 'Hof ter Beke'. Langs de plas loopt een openbare voetweg - een zogenaamde 'trage weg' - die de verbinding maakt tussen de Beekstraat en de Rodehoedstraat. Elke eerste zaterdag van februari en juni is er een geleide wandeling rond de plas.

 
Fauna & Flora

Tot de broedvogels van het Leeuwenhof behoren dodaars, fuut, wilde eend, slobeend, krakeend, kuifeend, bergeend meerkoet, waterhoen, visdief, kokmeeuw, kleine plevier, scholekster, ijsvogel, oeverzwaluw, graspieper, fitis, bosrietzangeleeuwenhof03r en grasmus. Er houden zich in het broedseizoen nog een hele reeks soorten op die niet broeden of net buiten het gebied broeden: patrijs, gele kwikstaart, torenvalk, groene specht, aalscholver en blauwe reiger. Tijdens de doortrekperiodes kan je soorten als geoorde fuut, zwarte stern, paapje, roodborsttapuit en steltlopers als witgat en oeverloper verwachten.

In de winter zitten er aanzienlijke aantallen duikeenden. Vooral kuif- en tafeleenden, maar regelmatig ook brilduiker, toppereend, nonnetje, grote zaagbek en krooneend.

Lees meer...
 
Beheer & inrichting

Wij kozen op het Leeuwenhof voor een begrazingsbeheer met schapen. Zij houden de vegetatie aan de randen van de plas in een soort van gevorderde pionierstoestand die optimaal is voor verschillende soorten planten en insecten van zandige kouters. Daarnaast zijn er nog enkele soortgerichte beheersmaatregelen: voor de oeverzwaluw onderhouden we de steile zandwanden en voor visdiefjes leggen we broedvlotjes uit.

Lees meer...