natuurpuntgent

Activiteiten

zaterdag 02 december 2023
Verrassende maandwandeling in de Bourgoyen
zondag 03 december 2023
Startdag knotseizoen in de Keuzemeersen
woensdag 06 december 2023
Natuur.Atelier voor gezinnen
zaterdag 09 december 2023
Beheerdag in Rijvissche

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

 

 

 

 


Gemeenteraadsverkiezingen 2018 - Verslag Verkiezingsdebat 2018
Inhoudsopgave
Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Verslag Verkiezingsdebat 2018
Alle pagina's

 

Door de erg lang aanslepende besprekingen tussen de politieke partijen over de vorming van een nieuwe stadsbestuur en de opmaak van een gedragen bestuursakkoord, was het niet mogelijk om snel na de verkiezingen een afspraak te maken met de nieuwe beleidsploeg. We willen hoe dan ook dat het stadsbestuur in de legislatuur 2019-2024 voldoende aandacht en centen besteedt aan natuur, bos en groen in de stad.

Tijdens het debat noteerden we enkele belangrijke uitspraken die Natuurpunt Gent, indien nodig, te gelegener tijd nog wel eens zal bovenhalen. Misschien kunnen sommige van die uitspraken de nieuwe beleidsploeg inspireren? We willen hoe dan ook dat Natuurpunt Gent een belangrijke rol krijgt om het Gentse natuurbeleid mee te realiseren. Daarvoor is voldoende overleg met de particuliere sector nodig, zodat het mogelijk is om samen front te vormen voor een groener en dus leefbaarder Gent.

Debat

Het debat omvatte vier luiken: het natuurbeleid, Natuurpark Levende Leie en het buitengebied, groen in de stad en een vragenronde voor het publiek.

Hieronder volgen de belangrijkste uitspraken van de politici tijdens het debat. We volgen chronologisch de vier luiken en geven de interpellaties zo nauwgezet mogelijk weer. In het groen duiden we enkele opvallende uitspraken over dossiers die in de marge aan bod kwamen: de betonstop, de Gentse Groendienst en het Asselsbos aan de Watersportbaan.

48433 Boter1LUIK 1: GROENPOLEN - BUDGET NATUUR EN GROEN - AANKOPEN NATUURPUNT (INCLUSIEF AANKOOPSUBSIDIES)

Over de groenpolen

Sp.a: De groenpolen zijn erg belangrijke ruimtelijke dossiers. De vijf groenpolen dienen allemaal gerealiseerd te worden. De toegankelijkheid en de bereikbaarheid moeten wel nog beter uitgewerkt worden.

Open Vld: We zijn voor de verdere uitbouw van de vier groenpolen. Wel belangrijk zijn de verbindingen tussen stad en groenpool en omgekeerd. Fietsbrug(gen) over de Schelde zouden de verbinding tussen Gentbrugse Meersen en Damvallei gemakkelijk maken. Maar ook verbindingen tussen Bourgoyen-Ossemeersen en Assels en Vinderhoutse Bossen zijn broodnodig, zowel voor de natuur als voor de mensen.

Groen: De realisatie van de groenpolen gaat niet snel genoeg. Wel moeten ook verder werken aan die vijfde stedelijke groenpool. Daar moeten dan vooral de verbindingen beter worden uitgebouwd, want de bescherming is gelukkig wel al grotendeels gerealiseerd. De groenpool Gentbrugse Meersen is het verst gerealiseerd, dat is ook de groenpool die de stad trekt.

Over de rol van Natuurpunt in de groenpolen en co-creatie bij de realisatie van de groenpolen

N-VA: Natuurpunt is als partner heel belangrijk, ook bij het verwerven van natuurgebieden. Voor de groenpool Oud Vliegveld Oostakker-Lochristi wil N-VA op Vlaams niveau eens aan de kar trekken om het dossier te laten vooruitgaan.

CD&V: De rol van Natuurpunt is positief. Maar nu ontbreekt nog te veel de ambitie van de stad om alle mensen te betrekken.

PVDA: Een betere bereikbaarheid van de groenpolen is erg belangrijk om alle Gentenaars te bedienen van natuur en groen. De bosambitie moet scherper gesteld worden. In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (goedgekeurd in 2003) is er nog sprake van 830 hectare extra bos. De voorbije jaren is dat bijlange niet gehaald. In het nieuwe plan ‘Ruimte voor Gent’ is maar sprake meer 300 hectare… tegen 2030.

groene-natuur-en-vervuild-stad-tekening csp51296998Over de betonstop

PVDA: Het betonrapport van Natuurpunt is voor de stad Gent niet zo positief. 742 m² verdwijnt er elke dag in Gent onder beton. Het betonrapport toont nog meer slechte cijfers voor de stad. De snelheid van verharding hoort bij de hoogste in heel Vlaanderen. Er moet dringend werk gemaakt worden van een verhardingsstop.

Groen: Toch nog even reageren op PVDA over het betonrapport. Daar staan ook nog veel andere zaken in waar de stad Gent erg goed uitkomt, zoals de manier van wonen. We zijn nu eenmaal een stad en wonen is daarin erg belangrijk. Trouwens: hoe meer verdichting in de steden, hoe meer ruimte voor groen en natuur in het buitengebied. Dichtheid is dus belangrijk en Gent scoort daar goed in. Natuurlijk moet de stad leefbaar blijven en voldoende groen voorzien. Precies daarom is in het nieuwe structuurplan vastgelegd dat het aantal hectare harde bestemmingen niet kan stijgen - en dat is een grote uitdaging.

Over budget en subsidies

Open Vld: De ondersteuning van Natuurpunt door de stad is een mooie vorm van PPS (publiek-private samenwerking). We staan daar volledig achter en vinden dat het budget voor aankoopsubsidies inderdaad nog wat verhoogd mag worden. Dit moet meegenomen worden in het meerjarenplan 2020-2025. Het voorstel van Natuurpunt om 1 euro/per inwoner/jaar (Natuurpunt Gent lanceerde dit voorstel voor het eerst tijdens het debat, nvdr.) is goed haalbaar, als je het volledige budget bekijkt dat de stad heeft. Er zal de komende legislatuur ongeveer 495 miljoen budget zijn, dat betekent 90 miljoen euro per jaar. 260.000 à 270.000 is dus echt haalbaar. Openstelling en beheer moeten ook vergoed worden, maar dat moet dan ook wel degelijk goed gebeuren. Open Vld heeft vertrouwen dat Natuurpunt dat beheer goed uitvoert.

Groen: Wij vinden de samenwerking met Natuurpunt – en de aankoopsubsidies horen daar bij - bijzonder belangrijk. Dit werd trouwens ook voldoende gepropageerd door de stad. Natuurpunt is een belangrijke partner. Deze legislatuur was er een budget van 70.000 euro/jaar en nog eens 120.000 euro extra voor de grote aankoop van de Vinderhoutse Bossen. Dat aankoopsubsidiebudget mag verhogen voor ons. Dat is zelfs erg nodig, want de Vlaamse subsidies dalen.

N-VA: N-VA heeft geen probleem om subsidies te verhogen mits afspraken met Natuurpunt waarvoor het geld gaat gebruikt worden. Het jaarlijks budget mag voor ons gerust verdubbeld worden.

PVDA: Deze legislatuur kon Natuurpunt volgens het aankoopsubsidiereglement 830.000 euro aanvragen. Het budget voorzag echter maar 540.000 euro. Dus slechts 2/3 van de aankopen konden worden gesubsidieerd. Het is duidelijk dat de stad de traagste schakel is. Ik hoor N-VA en Open Vld nu van alles beweren over een verhoging van de aankoopsubsidies, maar in hun verkiezingsprogramma staat dat niet. In ons programma staat wel degelijk dat we een verdubbeling willen, als enige.

CD&V: We moeten niet enkel naar het budget kijken. Aankopen zijn trouwens niet de enige mogelijkheid: concessies geven, verhuren en de formule waarmee bijvoorbeeld het gebouw van Natuurpunt Gent (De Stek) is opgetrokken, is goed: een soort erfpacht waar de stad eigenaar blijft. Alles moet gezien worden in een ruimer geheel. Enkel kijken naar het geld voor aankopen is te kortzichtig. Ik wil er nu geen cijfer op plakken hoeveel het budget voor de aankoopsubsidies moet zijn. We moeten daarvoor aan tafel zitten en zien wat nodig is. Ik herhaal: aankopen is niet het enige instrument.

Sp.a: Het verhogen van het aankoopsubsidiebudget staat pertinent in ons programma. Het moet duidelijk meer zijn. We moeten dit natuurlijk ook bekijken in een ruimere context. Voor jullie (verwijzend naar PVDA) mag alles ‘veel’ meer, maar ik vraag mij af hoeveel belasting jullie gaan vragen aan de mensen.

Open Vld (aan PVDA): Gaan jullie geld bijdrukken zoals Mobutu?

Groen: Het moet een eerlijk verhaal blijven. Het realiseren van de groennorm overal in Gent door het aanleggen van parken, zal duurder zijn, zeker om het laatste deel te realiseren.

Over de Gentse Groendienst

Sp.a: Wij hebben in Gent de grootste groendienst van alle gemeenten in Vlaanderen. Die groendienst heeft heel veel deskundigheid en de verdere uitbouw is voor ons ook belangrijk. We willen ook daarin blijven investeren. Daar komt trouwens ook zinvolle sociale werkgelegenheid bij kijken. We willen de groendienst in eigen (stads)handen houden en dus niet privatiseren. Sommige kleinere zaken kunnen natuurlijk ook gebeuren door privé-aannemers. De uitbouw van de groendienst is natuurlijk ook een vorm van investeren in groen.

PVDA: Sp.a heeft gelijk dat er moet geïnvesteerd worden in de groendienst, want openbaar groen is heel belangrijk. De publieke functie is voor ons heel belangrijk.

Open Vld: Aankoopbeleid betekent natuurlijk ook verbindingen maken en groenassen uitbouwen.

 

logo levendeleieLUIK 2: NATUURPARK LEVENDE LEIE EN INRICHTING VAN HET BUITENGEBIED

Groen: Er zijn verschillende riviervalleien in Gent die van belang zijn voor onze stad. Ook de Scheldevallei (denk maar aan het Gentse Zwin) moet beschermd worden. We zijn voorstander van het Natuurpark Levende Leie. Wij moeten dit samen met de andere gemeenten mee oppakken. Het Natuurpark Levende Leie krijgt trouwens een belangrijke ondersteuning met het Groen RUP. Dat RUP Groen is zeer belangrijk voor delen van de Levende Leie, zoals de Assels en de Keuzemeersen.

CD&V: Ik wil eerst iets algemeens zeggen: er moet boter bij de vis. Als je spreekt van 1200 hectare, 15 km lang, is de onzekerheid over eigendom erg groot. De landbouw zal nog meer problemen krijgen door versnippering. De uitbouw van dit natuurpark moet planmatig gebeuren: waar en wanneer investeren? Dat is momenteel niet duidelijk met dit natuurpark. De fasering die er is voor de landbouwers in de Vinderhoutse Bossen, zou ook hier een meerwaarde zijn. Er zijn afspraken met alle spelers nodig, ook bijvoorbeeld in verband met waterbeheer. Wij steunen het Natuurpark Levende Leie, maar dat moet samen gebeuren met de Gentenaars.

Sp.a: Wij stellen vast dat Natuurpunt heeft veel respect heeft voor de belangen van de landbouwers. Dat ze indien nodig gronden ruilen of het gebruik geven aan landbouwers. Wij ervaarden Natuurpunt wel als een betrouwbare en goede partner.

N-VA: N-VA steunt het Natuurpark Levende Leie, via verdubbeling van de aankoopsubsidies.

Open VLD: We zien het zitten om dit de volgende legislatuur op te pakken met de andere betrokken gemeenten (Sint-Martens-Latem en Deinze). Zo’n samenwerking zou erg goed zijn. In ons programma staat wel iets over het werken aan een andere relatie met buurgemeenten. Er zijn twee kanten: ten eerste moet Gent bescheidener zijn en de andere gemeenten op gelijke voet behandelen, ten tweede moeten de buurgemeenten ook beseffen dat ze in een stadsregio zitten. De gouverneur kan hier volgens ons ook een belangrijke rol spelen.

Over het project Goedingekouter

Sp.a: Wij vinden korteketenlandbouw belangrijk. We geloven sterk in initiatieven zoals het project Goedingekouter. Dit is een verhaal met vele partners. We willen de OCMW-gronden die vrijkomen nog meer gebruiken om hetzelfde te doen elders in Gent. In de volgende legislatuur willen we dit op minimum drie extra plaatsen doen. Het moet wel een ‘en-en-en’-verhaal zijn: respect voor de natuur, landbouw, burgers, korte keten en sociale werkgelegenheid.

CD&V: Is iedereen bij Goedingekouter wel betrokken geweest? Het bestek werd plots naar buiten gebracht en we ervaarden dat er onvoldoende overleg was met de plaatselijke landbouwers. Een gevraagde grondruil was volgens het stadsbestuur niet nodig, nochtans zou die logisch zijn, want aaneengesloten gebieden leveren meer op voor zowel de biolandbouwers als de lokale landbouwer. Jammer dus dat er geen ruil is geweest.

Sp.a: Het is wel eigenaardig dat CD&V dit zegt. Er is wel degelijk een ruil geweest.

Groen: Wij vinden Goedingekouter een mooi voorbeeld van hoe we het willen aanpakken. Stadsgerichte landbouw is heel belangrijk. In Goedingekouter is er juist wel samenwerking met de lokale landbouwer. Dat is trouwens erg goed gelukt.

N-VA: We vinden overleg en samenwerking met stad, gemeenten, middenveldorganisaties zoals landbouworganisaties, Natuurpunt, bewoners en horeca hier erg belangrijk.

Groen: Er is deze legislatuur een degelijke visie op landbouw uitgebouwd. We moeten wel beseffen dat er op een veel hoger niveau landbouwbeleid wordt gemaakt over bijvoorbeeld de landbouwprijzen. Dat gebeurt Europees of zelfs internationaal. Maar in Gent kunnen we wel degelijk iets doen. In het kader van het RUP Groen zullen pachtvrije OCMW-gronden gebruikt worden in het flankerend beleid. Dat geldt niet enkel voor OCMW-gronden in Gent, maar ook voor de hele regio rond Gent. Stadsgerichte landbouw wil voedsel produceren en ook partnerschappen mogelijk maken.

Open Vld: Er is één factor die we wel in de hand hebben: consumer power. Bewust zijn van ons aankoopgedrag en manier van consumeren, nadenken over de landbouwprijzen (die prijzen zijn veel te laag). De stad moet stadgerichte landbouw promoten die ook de landbouwers een voldoende prijs geeft voor hun producten. Groen is daar heel goed mee bezig.

Groen: Het initiatief ‘Vanier’ is bedoeld om restaurants en grootkeukens in Gent te bedienen. We stellen vast dat die niet altijd de tijd hebben om naar de boer te gaan en omgekeerd dat landbouwers ook niet altijd de tijd hebben om op voedselmarkten te gaan staan. Daarom bouwen we een distributieplatform uit.

CD&V: De principes zijn oké. Ten eerste voor de consument, ten tweede over de voedselprijzen en ten derde om het voedsel naar de stad te brengen. De missing link is op welke schaal er gewerkt zal worden. Landbouw die bijvoorbeeld melk willen leveren aan een uitgebreider markt, moet mogelijk blijven. Beide vormen van landbouw (stadsgerichte en marktgerichte) moeten mogelijk zijn. Het moet dus ook hier een en-en-verhaal zijn. Ook de marktgerichte landbouwers zijn Gentse ondernemers.

Dit moet gebeuren in vrijheid, dus niet bestraffend wel stimulerend. Drie elementen moeten gecombineerd worden: biologische landbouw, korteketenlandbouw en industriële landbouw.

PVDA: Wij willen een kanttekening maken bij dit en-en-verhaal. Je moet ook kijken naar de manier waarop de landbouw georganiseerd wordt. Maïs kweken in monoculturen om varkens te kweken die dan naar China en Rusland worden verscheept, zet ecosystemen onder druk. De PVDA is voorstander om de OCMW-gronden niet te verkopen. Biologische en ecologische landbouw moeten ook naar scholen hun aanbod kunnen brengen. Warme keukens opzetten met veel biogroenten is een van de vele opties. Veel kinderen komen in Gent met een lege brooddoos naar school.

 

Nanlohy Uitzicht op groenLUIK 3: GROEN IN DE STAD - RUIMTE VOOR GENT – GROENNORM

Over groen in de stad en de groennorm

Groen: Om de groennorm te halen, is voldoende budget heel belangrijk. We moeten gestaag voortwerken aan die groennorm, maar er is geen geld genoeg om alles in één keer te doen. Het wordt namelijk nu nog duurder om die groennorm te bereiken.

N-VA: We hebben eigenlijk ook de groennorm opgenomen in ons verkiezingsprogramma, al is dat niet zo benoemd. We stellen dat er per wijk een groentoets moet gebeuren en die toets wordt geëvalueerd tegenover een norm - dat is voor ons dus de groennorm. We hebben een voorstel van ‘vergroeningsplan’ dat planmatig moet worden aangepakt met een concept van stadsgroenmeesters die dit mee helpen opvolgen.

CD&V: De groennorm staat in ons programma. Het is een goede norm. Vooral in verstedelijkte gebieden zijn parken erg nodig. Maar er kan ook op andere plaatsen in die wijken bijkomend groen voorzien worden, zoals op daken. Dat is trouwens allemaal nog niet voldoende. Wij spreken in ons programma ook van groene sproeten die bijkomend moeten gerealiseerd worden.

Open Vld: (naar CD&V) Wij hebben auteursrechten op het woord ‘groene sproeten’, want de term komt uit ‘Ledeberg Leeft’.

CD&V: Belangrijk is wel dat er een goede timing wordt uitgezet in de onteigening.

Sp.a: Het zal moeilijk zijn om de groennorm voor alle Gentenaars te bereiken. Vooral in heel dichtbevolkte buurten is dat niet zo gemakkelijk. Maar we moeten eraan verder werken. Zuurstof voor de Brugse Poort is een prima voorbeeld. Daar is het gelukt om groene ruimte bij te creëren door te ontpitten. De woonkwaliteit kan door die vergroening ook verhogen. Naast die groene sproeten zijn nog bijkomende kleinere groenelementen (woongroen) nodig. Ook het aanplanten van straatbomen (momenteel staan er 32.600 straatbomen in Gent) willen we nog fors uitbreiden. Bij elke heraanleg van straten wordt steeds bekeken of bijkomende bomen mogelijk zijn. Geveltuinen en groene slingers zorgen ervoor dat elke bewoner een kijk op wat groen heeft.

PVDA: We vragen nog meer aandacht voor negentiende-eeuwse gordel. De groennorm staat ook in ons programma. De voorbeelden die sp.a aanhaalt, zijn oké. Maar er zijn minder goede voorbeelden waar projectontwikkeling het groen achter een hek zet, zodat het enkel bereikbaar is voor de bewoners van het project. Wij willen dat er nog meer rekening wordt gehouden met de noden van de buurt, want bij privé projectontwikkeling komt groen vaak in het gedrang.

Groen: In woonzone kan niet altijd alles groen blijven of worden. Dat is niet mogelijk. Wel proberen we via het Groen RUP zoveel mogelijk van die zones te herbestemmen naar park om dat wel te doen.

Over het RUP Groen

CD&V: Het RUP Groen omvat twee zaken; ten eerste de gebieden met bestaande natuur vrijwaren en ten tweede natuur uitbreiden. In het laatste geval gaat het om het omzetten van landbouwgrond naar natuur. Er is altijd sprake van waardevermindering. Die moet vergoed worden voor de betrokkenen. We hebben ook kritiek op de totstandkoming van het plan. Privé-eigenaars zijn niet of veel te weinig betrokken. In de visiegebieden van het Groen RUP worden mensen die al getroffen zijn door andere projecten, bijvoorbeeld door de groenpolen, opnieuw getroffen. In eerste instantie hield het Groen RUP helemaal geen rekening met twee jonge landbouwers, die nog jaren verder willen. Achteraf zijn dankzij onze interventie een aantal zaken bijgesteld. Daardoor is op ons verzoek ook een Landbouweffectenrapport (LER)opgesteld, waardoor dit enigszins bijgesteld werd. Er zitten ook goede elementen in het RUP. Voor het eerste deel gaat CD&V akkoord, maar voor het tweede is verdere bijsturing nodig om het plan verteerbaar te maken. Ook hier: boter bij de vis. Het financiële plaatje moet dus goed worden uitgewerkt in de meerjarenbegroting.

Sp.a: De gronden van OCMW die pachtvrij zijn, zullen worden ingezet als ruilgronden voor die getroffen landbouwers. Wij zijn ook bezorgd om de landbouwers die getroffen worden. Wat inspraak betreft: elke eigenaar en gebruiker is verwittigd, ook met een brief. Er waren ook infovergaderingen. Na inspraak zijn er acht gebieden bijgekomen en andere gebieden zijn eruit gehaald. Nu is dat plan in zoverre geëvolueerd dat een voorontwerp is goedgekeurd.

Groen: Het bestaande groen beschermen is voor ons oké. Maar er moet ook natuur bijkomen om de standstill voor natuur mogelijk te maken. Het is bijna evident dat dit uit landbouwgebieden komt. Maar Groen wil ook de voedselproductie in onze regio houden en we willen ook rekening houden met jonge boeren. We moeten dat goed aanpakken, vandaar het zorgvuldige proces in het RUP.

Open Vld: Het Groen RUP heeft een lang traject afgelegd, maar het is op de goede weg. Belangrijk is om na te gaan wat de juridische en financiële consequenties zijn. De basis is er, de keuzes zijn gemaakt. Het plan nog terugdraaien, zal niet meer gebeuren. Wat de Blaarmeersen betreft, waar een deel parkgebied wordt, is dit conform ons vroegere beleid. We willen in de Blaarmeersen bijkomende gebouwen vooraan aan de Zuiderlaan optrekken. Voor de achterkant is altijd geopteerd om die groen en open te houden.

(naar PVDA) Er wordt wel degelijk werk gemaakt van verder groen in de Brugsepoort. De case Meibloemsite is een prima voorbeeld.

PVDA: (naar Open VLd) De Meibloemsite is maar bijgesteld na zwaar burenprotest en er wordt hier ook niet verteld dat in ruil daarvoor een mooie groene ruimte moet sneuvelen aan de kerk in Meulestede.

N-VA: Het groen RUP willen we niet terugdraaien. Iedereen wil natuurlijk dat het sneller zou gaan, maar er is tijd nodig voor inspraak en informatie en de budgetten moeten er zijn.

Over het Asselsbos aan de Watersportbaan

PVDA: Wij hebben problemen met het Asselsbos, dat zal gekapt worden voor een elitaire hockeyclub, waarvan het lidgeld onbetaalbaar is voor veel Gentenaars. Meer dan de helft van de bomen zullen gekapt worden en dat is voor ons echt onaanvaardbaar.

Open Vld: Die ‘elitaire’ sportclub heeft wel ruim tweeduizend leden.

Groen: RUP Halfweg, dat het juridisch kader vormt voor dit dossier, betekende voor natuur een echte meerwaarde. Er is nu zes hectare aangesloten bos en een herclustering van de natuur, bos en recreatieve deelgebieden. Dat is dus een positief verhaal. Ook Natuurpunt heeft een belangrijke rol: zij hebben hier een belangrijk deelgebied aangekocht. In de zone waar de hockeyclub bijkomende voorzieningen zal uitbouwen, blijft 80% van het bos bewaard.

PVDA: Dat klopt niet: de helft van de bomen zal verdwijnen.

Open Vld en Groen (in koor): dat is niet waar!

CD&V: Het groter geheel moet bekeken worden. We denken wel dat dit dossier goed is aangepakt.

 

Either-or-QuestionsLUIK 4: VRAGEN

Zal het nieuwe afrittencomplex in Baarle niet dramatisch zijn voor het project Levende Leie en de leefbaarheid van Baarle? (vraag aan CD&V en NVA)

CD&V: Er is een inspraaktraject geweest en momenteel wordt een Milieueffectenrapport (MER) opgemaakt. Het is afwachten wat de uitkomst hiervan is. Er worden ook nieuwe alternatieven bestudeerd. We kunnen nog geen uitspraken daarover doen.

N-VA: We moeten de uitwerking van de verschillende scenario’s afwachten. Er wordt wel rekening gehouden met de buurt en natuur. Maar afwachten is de boodschap, want er is nog geen keuze gemaakt.

Hoe staan jullie tegenover de grote verkoop van gronden van OCMW Gent in Zeeland aan Fernand Huts? (vraag aan Sp.a en Groen)

Sp.a: De OCMW-gronden die aan Huts zijn verkocht, veranderen niet van functie en blijven in landbouwgebruik. De keuze was om te verkopen in één lot. We hebben met de opbrengst sociale doelstellingen gerealiseerd, zoals een woonzorgcentrum, assistentiewoningen en lokale dienstencentra. We maken een duidelijk onderscheid tussen twee zaken: de gronden buiten Gent willen we verkopen om met de opbrengst te voorzien in sociale noden; gronden in Gent zullen we niet verkopen, maar daarmee willen we maatschappelijke meerwaarde creëren voor biolandbouw, natuur en sociale tewerkstelling. Die gronden zullen ook dienen om een flankerend beleid op te zetten in het kader van het RUP Groen. Momenteel wordt die laatste keuze ook in de ruimere omgeving van Gent gehanteerd. We kiezen dus voor enerzijds winstmaximalisatie, maar anderzijds ook voor maatschappelijke meerwaarde.

Groen: We willen de OCMW-gronden wel steeds meer inzetten voor een gebruik door en voor de Gentenaars zelf. We pleiten ervoor om een voedseldistributiesysteem op te zetten, dat het mogelijk moet maken de korte keten te garanderen.

Waarom geen systeem installeren om subsidies op andere manieren te verstrekken? Bijvoorbeeld door inspraak te geven bij de besteding van subsidies. (vraag aan Open Vld):

Open Vld: Wij vinden dat geen goed idee. Het doet mij denken aan Duitsland, waar mensen zelf kunnen bepalen waar hun belastinggeld naartoe gaat. Als het aan de burgers overgelaten wordt om te beslissen waar de subsidies of belastingen naartoe gaan, zouden essentiële zaken uit de boot kunnen vallen. We willen dus geen ‘poppolls’ voor subsidies of ‘televoting’-systemen om te bepalen waar het belastinggeld naartoe gaat. Anders zullen bepaalde dingen ondergesneeuwd raken, zoals cultuur. De politiek moet haar verantwoordelijkheid nemen. We zijn wel gewonnen voor crowdfunding.

Waarom vorderen sommige projecten zoals groenpolen zo traag? Hoe komt het dat de Groenpool Oud Vliegveld Oostakker-Lochristi zelfs nog niet echt van start is gegaan?(vraag aan CD&V, Groen en Sp.a)

CD&V: We vinden dat er voldoende tijd moet zijn voor inspraak en overleg. Zeker met het middenveld. Dat is voor ons heel belangrijk. We willen de participatie in tegenstelling met vandaag zo vroeg mogelijk organiseren: je moet iedereen zo snel mogelijk betrekken en rekening houden met verschillende (belangen)groepen.

Groen: Het is wel belangrijk om te melden dat de Vlaamse overheid de trekker is in de groenpool Oud vliegveld, net zoals in het Parkbos en de Vinderhoutse Bossen. Gent is enkel trekker voor de groenpool Gentbrugse Meersen en daar is de laatste jaren wel heel veel vooruitgang geboekt. We zijn wel partners in de verschillende groenpolen en willen druk blijven uitoefenen om de realisatie van de groenpolen waar de Vlaamse overheid trekker is, sneller te laten verlopen. Ook Natuurpunt speelt hier een belangrijke rol. In de Vinderhoutse Bossen, het Parkbos en de Gentbrugse Meersen gaat het de laatste tijd heel goed vooruit, ook dankzij Natuurpunt.

Sp.a: We vinden het heel goed dat er veel aandacht gaat naar de uitbouw van robuuste groenpolen. Ook hun functie als klimaatbuffer is erg relevant. Er is hoe dan ook veel werk geleverd, ook bij het aanpakken van de klimaatproblemen. Er zijn duidelijk nog meer groengevels, groenslingers, parken en meer groen nodig. Maar ook belangrijk - en dat is nog niet aan bod gekomen - is de cruciale rol van water in de stad. We moeten nog meer inzetten op groen-blauwe netwerken. Natuurlijk moeten we ook verder werken aan andere maatregelen, zoals isolatie van woningen.

Groen: Klimaatadaptatie is belangrijk. Groen is voorstander van ontharding. Er zijn in Gent al enkele mooie voorbeelden gerealiseerd, maar er moet nog veel meer gebeuren.