natuurpuntgent

                                             natuur27 2

nieuwsbrief ONTVANG DE NIEUWSBRIEF
nieuwsbrief  WAARNEMINGEN

 

 twitter  facebook

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

Schermafbeelding 2018-12-10 om 10.24.27 

Impressies uit Wallonië

Natuurpunt Gent heeft al vele jaren regelmatig contact met ‘Natagora Semois Ardennaise’, een afdeling van onze Waalse zustervereniging Natagora. De voorzitster van deze afdeling is Huguette Reynaerts, dochter van Maurice Reynaerts, de oprichter van Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen. De filmpjes die ze ons op regelmatige tijdstippen toestuurt, willen we jullie niet ontzeggen. Ze tonen alvast haar grote liefde voor de natuur. 

 

 

 

 


Missie en visie van Natuurpunt
Natuurpunt Gent is de grootste afdeling van Natuurpunt. Zij draagt dan ook de missie en visie van de moederafdeling uit in de Gentse regio. Die missie en visie werden recent onder de loepe genomen en grondig bediscussieerd op een bijzondere Algemene Vergadering in december 2012. De nieuwe tekst werd uiteindelijk goedgekeurd op de AV van maart 2013.
 
Missie
 
Natuurpunt komt als middenveldorganisatie op voor natuur en biodiversiteit en voor het recht van alle mensen hierop in hun omgeving. We ijveren voor de bescherming van de open ruimte en de kwaliteit van het leefmilieu. We zetten ons in voor de bescherming van het landschap en het erfgoed dat daarin aanwezig is.
 
Natuurpunt verenigt burgers die tot deze maatschappelijke opdracht willen bijdragen, los van elke politieke of andere overtuiging. We motiveren en ondersteunen onze leden om zich actief in te zetten van lokaal, regionaal tot gewestelijk niveau.
 
Natuurpunt wil een hefboom zijn voor maatschappelijke verandering vanuit een perspectief van duurzame ontwikkeling. We bouwen aan publieke bewustwording en vergroting van het draagvlak voor behoud en ontwikkeling van natuur. We nemen in Vlaanderen het voortouw in al wat natuur, biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit aanbelangt en dit in een internationale context. Waar mogelijk werken we samen met zowel publieke als private partners. We werpen ons gewicht in de schaal om overheden en anderen aan te zetten tot resultaten.
 
Visie
 
Natuur en biodiversiteit
Voor Natuurpunt vormt de bescherming van natuur en biodiversiteit de basis van een duurzame samenleving. Mensen hebben natuur nodig. We vormen een integraal onderdeel van de natuur. Maar alhoewel de maatschappij steunt op de onvervangbare diensten van de natuur, blijft de biodiversiteit achteruit gaan. Die trend willen wij keren. Daartoe werkt Natuurpunt op Vlaams niveau, maar steeds vanuit een internationaal perspectief.
 
Natuur en biodiversiteit kunnen enkel voldoende kansen krijgen wanneer ze ingebed liggen in een netwerk van natuurkerngebieden en verbindingsgebieden. Dit netwerk is gericht op het vervullen van de behoefte aan natuur in Vlaanderen en het nakomen van de internationale verplichtingen voor natuurbescherming. Wij ontwikkelen een duidelijke visie over hoe zo'n netwerk er kan uitzien en nemen het voortouw in de realisatie ervan door in te zetten op het verwerven, huren en beheren van natuurgebieden. Daarbij streven we naar grote aaneengesloten eenheden natuur. Die kunnen efficiënter worden beheerd en bieden meer ruimte voor spontane processen. Tegelijkertijd kopen en beheren we kleine, soms geïsoleerde natuurgebieden. Die spelen ook een essentiële rol in behoud, herstel en verspreiding van soorten en hebben vaak een grote belevings- en sensibiliseringswaarde voor lokale bewoners. Hoewel de intrinsieke waarde van natuur voor ons voorop staat, houdt Natuurpunt er rekening mee dat mensen erg verschillende natuurbeelden kunnen hebben. 
 
De natuur heeft een plaats in ieders leven. Als vereniging zorgen we daarom voor natuur ‘voor iedereen’, zodat iedereen toegang heeft tot natuur in de buurt. We maken er dan ook een punt van om onze gebieden open te stellen voor bezoekers. Daarbij zoeken we steeds naar een evenwicht tussen natuurbehoud en recreatief medegebruik. Ook buiten onze natuurgebieden komen we op voor de natuur en de biodiversiteit. 
 
We beschermen en ontwikkelen stadsnatuur en stadsbossen en komen op voor meer natuur in het landbouwgebied. We ijveren voor een mooi en natuurlijk platteland, waar een einde is gekomen aan de versnippering van de open ruimte, de alarmerende achteruitgang van de soortenrijkdom en het verlies aan landschappelijk erfgoed.
 
Omdat natuur en landschap onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, zetten we ons in voor de verbetering van de kwaliteit van het landschap en de bescherming van erfgoed en abiotische elementen. We dragen er zorg voor dat onze eigen gebieden goed beheerd worden, door onszelf of samen met anderen. Dat leidt ertoe dat onze gebieden worden aanzien als een referentie voor goed natuurbeheer. Ook buiten onze natuurgebieden bevorderen we dat meer eigenaars en gebruikers meewerken aan de uitvoering van een duurzaam biodiversiteitsbeleid dat voldoet aan hoge kwaliteitsnormen. 
 
Hoe meer actoren verantwoordelijkheid nemen om de natuur daadwerkelijk te beschermen, hoe beter. Waar mogelijk stellen we onze kennis en kunde inzake natuurbescherming ter beschikking. Zo werken we aan ‘natuur met iedereen’.
 
Natuurpunt als vereniging
Vrijwilligers vormen het kloppend hart van Natuurpunt. Er is dan ook plaats voor ieders engagement, gaande van occasioneel tot verregaand, van lokaal, regionaal tot nationaal niveau. Vrijwilligers krijgen bij Natuurpunt de kan s om zichzelf te ontplooien en door te groeien in de organisatie. Ze werken samen met een team professionals, op basis van respect, wederzijdse empathie en realistische verwachtingen. Via een doelgericht diversiteitsbeleid vormen we een afspiegeling van de samenstelling van de maatschappij. Daarbij hebben we extra aandacht voor het betrekken van jongeren bij de organisatie. Om mensen die in het reguliere arbeidscircuit minder gemakkelijk een baan vinden, nieuwe kansen te bieden, investeert Natuurpunt in arbeidsplaatsen in de sociale economie. Daarbij zorgen we ervoor dat de arbeiders op een zinvolle manier kunnen werken in de natuur. We handelen als een verantwoordelijke werkgever en zorgen voor goede werkomstandigheden en doorstromingsmogelijkheden. 
Natuurpunt groeit verder uit tot hét kenniscentrum inzake biodiversiteit in Vlaanderen. De kennis over soorten, habitats en natuurbeheer zit zowel bij de professionele als bij de vrijwillige medewerkers. Voor deze expertise worden we erkend door de gebruikers ervan. Daarnaast wordt de kennis vergroot via laagdrempelige citizen science-projecten. 
 
Natuurpunt is onafhankelijk en politiek neutraal enstelt zich open op ten aanzien van anderen. We worden ook financieel minder afhankelijk van de overheid door onze inkomsten uit een brede waaier aan bronnen te halen. Meer kwaliteitsvolle natuur is ons doel. Natuurpunt zien we als een belangrijk middel om dat doel te realiseren. Als organisatie professionaliseert Natuurpunt verder. Keuzes funderen we en het eigen gevoerd beleid wordt geëvalueerd. In onze eigen gebieden en werkingsvelden komen we onze engagementen na. We waken over de efficiënte besteding van middelen op basis van vastgelegde objectieve en rationele criteria en dit met het oog op een maximaal rendement voor natuur en samenleving.
 
Natuurpunt groeit verder uit tot een dynamische en flexibele organisatie met ruimte voor creativiteit, innovatie en ondernemerschap. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat daarbij centraal. De vereniging ontwikkelt een ethisch 'aftoetsingskader' voor haar handelen. Aangepaste structuren en overlegvormen verhogen de mogelijkheden voor intern debat en zorgen voor een grotere nabijheid tussen het professioneel kader en de vrijwilligers zodat belangrijke beslissingen/standpunten maximaal gedragen worden. 
Natuurpunt is een sterk merk. Dat realiseren we door de organisatie van een veelheid aan activiteiten en evenementen en via positieve communicatie over natuur. Daarbij besteden we bijzondere aandacht aan beleving en emotie. Ons imago helpt om bekwame mensen (vrijwilligers, professionelen) aan te trekken die met overtuiging willen bijdragen tot de verwezenlijking van onze doelen. We zorgen ervoor dat beheermaatregelen en standpunten tijdig intern en extern geduid worden.
 
Maatschappelijk actor
Natuurpunt neemt in het publieke debat duidelijk stelling in voor bescherming van natuur en biodiversiteit. Zo kunnen leden en vrijwilligers trots zijn op de vereniging en ervaren ze hun engagement als zinvol. We zetten sterk in op het verhogen van onze impact op het beleid. Daartoe investeren we in overleg met de overheid en andere actoren. We voeren indien nodig actie en zetten juridische middelen in om
essentiële natuurwaarden te beschermen. 
 
Natuurpunt stimuleert het natuur’gevoel’, werkt aan een mentaliteitswijziging o.m. door mensen kennis te laten maken met de natuur en sensibiliseert mensen om met respect om te gaan met de natuur.
 
We gaan strategische allianties aan waardoor de natuurdoelen beter kunnen worden gerealiseerd. Op alle niveaus werken we samen met partners en organisaties: we zetten samen activiteiten op, werken aan gezamenlijke projecten,... Op die manier doet Natuurpunt natuurbescherming ingang vinden bij tal van andere organisaties.